Mất xe tại bãi xe có dịch vụ bảo vệ giữ xe thì ai chịu trách nhiệm?

Vậy khi thuê dịch vụ bảo vệ giữ xe mà nhân viên bảo vệ để bị mất xe có phải bồi thường không? Trách nhiệm đền bù và bồi thường giá trị xe  như thế nào?

Tại một quán cà phê, khách tới gửi xe tại bãi xe và vào uống cà phê. Nhân viên dịch vụ bảo vệ giữ xe giao thẻ cho khách. Đến khi khách lấy xe ra về thì phát hiện xe đã bị mất. Sự việc đã được lập biên bản và có xác nhận của các bên liên quan.

Giữa khách tới quán và nhân viên dịch vụ bảo vệ đã có hợp đồng giữ xe đó chính là thẻ xe. Do đó người bảo vệ này phải có trách nhiệm trông xe cho khách hàng.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 401 Bộ luật dân sự về hình thức hợp đồng dân sự:

“Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định”

Căn cứ theo quy định tại Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015, căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại được quy định như sau:

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Theo đó, tại Điều 600 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra như sau:

Cá nhân, pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra trong khi thực hiện công việc được giao và có quyền yêu cầu người làm công, người học nghề có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật.

Theo những điều luật trên, bảo vệ giữ xe làm mất xe, có nghĩa là nhân viên bảo vệ giữ xe đó phải chịu trách nhiệm và bên chịu trách nhiệm bồi thường giá trị xe bị mất cho khách sẽ là đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ giữ xe.

Giá trị bồi thường tùy theo giá trị xe bị mất và bồi thường bao nhiêu tùy thuộc vào thỏa thuận của bên chịu trách nhiệm bồi thường và bên bị mất xe. Còn bên thuê dịch vụ giữ xe được miễn trách bồi thường, chỉ giải quyết vấn đề cho thỏa đáng.

#dichvubaove, #baovegiuxe, #dichvugiuxe